Behövs aktier?
När privatpersoner eller företag planerar att genomföra en affärsidé behövs det pengar, eller kapital som det heter med ett finare ord. Detta krävs för investeringar, löner, eventuella maskiner, lokalhyra, materialkostnader och andra utgifter i en verksamhet.

Genom att starta ett aktiebolag kan ägarna få in kapital från diverse finansiärer. I utbyte erhålles aktier vilket innebär att investerarna blir delägare i företaget. När sedan en årlig vinst uppstår får aktieägarna ta del av denna i form av en utdelning. Vad händer om det blir en förlust, behöver aktieägarna betala detta med sina egna medel? Nej, i stället tas dessa pengar från sparat kapital, och om det inte finns sparat kapital så går i princip bolaget i konkurs. Fördelen med aktier är att aktieägaren endast riskerar det kapital han satsat.

Behövs då verkligen aktier? Varför lånar inte bolaget pengar från en bank i stället för att ge ut aktier eller varför tar inte grundarna från sitt eget sparade kapital och sätter in i bolaget eller låter någon rik, frivillig finansiär gå in med hela kapitalet? Det finns flera nackdelar med detta. Vid ett banklån måste bolaget betala räntor och amorteringar till banken kontinuerligt, vilket belastar företaget. Dessutom måste banken också bevilja lånet, vilket kan vara svårt för mer riskbetonade affärsidéer.

Med aktier är bolaget inte tvingat att betala utdelningar till ägarna, även om det är vanligt att så sker. Det är visserligen möjligt att låta grundarna själva tillhandahålla kapital till företaget eller låta någon stormrik finansiär gå in med hela kapitalet utan att ha ett aktiebolag, det finns andra företagsformer för detta, exempelvis enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, men aktiebolagsformen erbjuder en större flexibilitet. Här listas några fördelar med ett aktiebolag.

  • Andra investerare kan lättare överta ägandet, helt eller delvis, via aktieförsäljning.
  • Att få in ytterligare kapital sker lättare via nyemission.
  • I ett aktiebolag står ägaren inte för risken.
  • Ett flertal mindre investeringar fördelat på många ägare kan sammantaget bli en stor finansiering.
  • Marknadsnotering möjlig nu eller i framtiden.
  • Priset på aktien kan vid notering bestämmas ur ett marknadsperspektiv.
  • Relativt riskfritt. En aktieägare behöver inte oroa sig för att förlora mer än vad han har satsat. Vid andra företagsformer som exempelvis enskild firma eller handelsbolag riskerar delägaren att bli skyldig pengar om företaget har stora skulder som skall betalas.

Utfrån detta perspektiv fyller aktier en viktig funktion då de fungerar som finansiering för bolag samt skapar förutsättningar för olika affärsidéer att förverkligas.

Möjligheten att genomföra och realisera företagsidéer skulle vara svårare om aktier inte fanns. För småsparare och placerare utgör aktiemarknaden en möjlighet att uppnå en viss avkastning samt att fördela sparade medel till aktiemarknaden. För aktiebolag är det en möjlighet att finansiera företagsidéer. De som handlar med aktier på andrahandsmarknaden (börsen) är bla. privatpersoner, aktieklubbar, rika investerare, diverse fonder, institutioner, pensionsbolag, försäkringsbolag, banker, stiftelser och staten.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-08-19


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt