Innehållsansvar
All information på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Aktieskolan.se tar inget ansvar för att innehållet är korrekt eller tillförlitligt, vare sig det gäller skriven text i form av exempelvis en lektion, instruktion, enkät eller fråga, ej heller vad gäller diagram, applikationer eller något annat. Även om informationen har kontrollerats av Aktieskolan.se så innebär det inte att den är korrekt. Användaren ansvarar själv för de konsekvenser som kan inträffa om innehållet på Aktieskolan.se tillämpas eller används. Aktieskolan.se ansvarar under inga som helst omständigheter mot någon part för direkta skador, indirekta skador eller andra följdskador som eventuellt kan uppstå i samband med användning av denna webbplats.

Aktieskolan.se ansvarar inte heller för eventuella följdskador som kan uppstå vid besök på annan webbplats som har besökts via den här webbplatsen, exempelvis via hyperlink eller via annonsbanners. Aktieskolan.se lämnar heller inga garantier beträffande andra webbplatser som kan nås via den här webbplatsen. Eventuella länkar på denna webbplats till andra webbplatser tillhandahålls endast som en service och innebär inte att Aktieskolan.se omfattas av något ansvar för dessa webbplatser.

Användaren bör även vidta försiktighetsåtgärder och ombesörja att det han eller hon använder är fritt från virus, maskar, trojaner och andra skadliga program.

Informationen kan när som helst ändras på denna webbplats utan anmodan. Besökaren bör med jämna mellanrum uppdatera sig angående användarvillkor och friskrivande av ansvar.

Om du hittar felaktigheter på denna webbplats vänligen meddela oss.


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt