Vad påverkar en aktiekurs?
Den fundamentala orsaken till varför en aktiekurs ändrar i värde beror på utbud och efterfrågan. Denna orsak är till och med viktigare än omkringliggande faktorer som resultat, makroekonomi, konjunktur och liknande, även om det givetvis finns ett starkt samband mellan dessa. Om många vill köpa en aktie går den upp i pris eftersom säljarna successivt kan höja priset och köparna är beredda att betala för det och vice versa.

Aktiehandel ut på att förstå varför marknaden väljer att köpa eller sälja. Här följer några fundamentala och psykologiska orsaker som inverkar på individuella aktiekurser och börsen som helhet.

Lång sikt
På lång sikt påverkas aktiekurserna av fundamentala och verklighetsbaserade orsaker som exempelvis företagens vinstutveckling och den allmänna konjunkturen. Visserligen uppstår ibland övervärderade bubblor som upparbetats under flera års tid och som sedermera spricker vilket resulterar i mer korrekta aktiekurser, åtminstone sett till bolagens fundamentala värde.

Aktiekurserna utvecklas alltid positivt efter tillräckligt lång tid, frågan är alltså hur begreppet "lång sikt" skall definieras. Det beror delvis på vilken bransch man talar om. För bolag som sysslar med årgångsviner som lagras i många år kan begreppet lång sikt betyda något helt annat i jämförelse med ett bolag som producerar leksaksflugor som exempelvis Tamagotchi.

Kort sikt
Ur det kortare tidsperspektivet påverkas kurserna av mer tillfälliga orsaker, exempelvis gällande trender av typen bull- eller bearmarket, delårsresultat, rykten som är sanna eller falska, tillfälliga ränteförändringar, motstånd och stöd som uppstår i aktiekursen, nyheter etc. En ny bransch kan också skapa köphysteri (IT-bubblan, pokerboomen etc.) vilket kan skapa en kortsiktig bubbla.

Vinsthemtagning
Om aktiekursen gått upp tillräckligt mycket under en viss kortare period är det vanligt att en del säljer sina innehav för att "ta hem" vinsten. Detta kallas för en vinsthemtagning. Som ett resultat av dessa försäljningar går aktiekursen ner något.

Flöde av kapital
Om stora fonder i utlandet exempelvis beslutar sig för att investera i Stockholmsbörsen så kommer kurserna att påverkas positivt då mer och mer aktier köps upp. Stora kapitalflöden, både från utlandet och inom landets gränser, påverkar aktiekurserna.

Världens börser
Andra börser som exempelvis NYSE och NASDAQ påverkar Stockholmsbörsen väldigt mycket. Går börsen upp i New York vid öppning är sannolikheten mycket stor att den även gör det i Stockholm på eftermiddagen.

Nyheter
Nyhetsrapportering om krig, terrordåd, naturkatastrofer etc. påverkar oftast negativt. Många investerare blir rädda för prisfall och då kan en självförverkligande effekt inträffa, ofta baserat på just vetskapen att dåliga världsnyheter kan sänka börsen något.

Rapporter
Kommunikation från bolaget i form av delårsrapporter, kommunikéer, årsredovisningar, bokslut, vinstvarningar, pressmeddelanden och liknande kan påverka aktiekursen positivt eller negativt. En positiv rapport från ett bolag i samma eller närliggande verksamhet kan påverka ett konkurrerande bolag positivt.

Väder
Det finns undersökningar som visar att vädret kan påverka den allmänna trenden hos börskurserna.

Ränta
Rent generellt är det så att när räntan går upp så går börsen ner och tvärtom. Det finns flera anledningar till detta. När räntan sänks blir räntebärande papper något mindre lönsamma att investera i och då säljs en del av dessa papper av för att i stället omplaceras i aktier, detta resulterar i att aktiekurserna stiger. De som lånar till sina aktieköp gynnas också i viss mån då räntan är lägre.

Investerare vill ha högre avkastning på aktier än på ränteplaceringar då risken för aktier är högre. Den så kallade riskpremien (vanligtvis runt 5 procent) är den extra procentsats placerare kräver för att investera i aktier, vilket gör att räntan påverkar avkastningskravet för aktier.

När marknadsräntorna på bolagets skulder ökar påverkas även aktiekursen negativt, då bolagets resultat belastas av ökade räntekostnader.

Konkurrens
En förändring i konkurrensbilden kan skapa fördelar eller nackdelar för företaget och därmed dess aktiekurs. Om ett företag får mindre konkurrenter finns större möjlighet till fri prissättning samt ökade synergieffekter. Om bolaget får monopol blir detta extra tydligt.

Ledning och organisation
En ny VD som tillträder kan beroende på vederbörandes rykte, erfarenhet, kunskaper eller ledarstil påverka marknadens uppfattning vid eller innan tillträde på ett positivt eller negativt sätt.

Kända finanspersonligheter
Kända riskkapitalister som går in i ett bolag i smyg och sakta köper upp aktier för att sedan tvingas flagga när innehavet når upp till en viss andel kan få andra aktörer att lockas av aktien och skapa en köprusch. Detta visar hur psykologi påverkar marknaden med tankegången att "om den här framgångsrika riskkapitalisten köper dessa aktier så borde det vara en bra investering".

Statistik
Konjunkturstatistik samt statistik angående hushållens skuldsättning, arbetslöshet, bostadspriser etc. publiceras med jämna mellanrum och ger indikationer på hur den allmänna konjunkturen är på väg.

Orderingång
Hur många beställningar eller uppdrag företaget har haft under en viss period eller kommer att få under en viss period. Detta ger en signal om hur den framtida omsättningen kommer att påverkas.

Januarieffekten, semestereffekten etc.
Det finns diverse undersökningar som visar ett samband mellan kursavvikelser och tid på året. Ett vanligt använt ord för denna avvikelse är anomali, som betyder just avvikelse eller undantag. En finansiall anomali är någon form av avvikande prismönster. Det finns flera sådana prismönster: Januarieffekten, månadseffekten, veckodagseffekten, semestereffekten etc.

Januarieffekten innebär att det ur ett historiskt perspektiv förekommit onormalt hög avkastning under januari månad (oftast en bit in i februari) med en viss överrepresentation för de mindre bolagen.

Även kring årsskiftet brukar kursförändringar ske på grund av att aktier som gått med förlust ofta säljs innan året är slut som kvittning mot vinster, och köps kanske tillbaks efter årsskiftet. Även en positiv trend för juli månad (denna effekt har dock delvis avtagit) samt en negativ trend eller lägre avkastning vad gäller hösten brukar ofta kunna påvisas.

Måndagar brukar också vara den dag som har sämst kursutveckling i jämförelse med veckans övriga dagar.

Utdelning
På X-dagen handlas aktien utan rätt till utdelning vilket medför att kursen oftast sjunker lika mycket som utdelningen. Exempel: Aktien står i 150 kr/aktie dagen innan X-dagen och utdelningen har bestämts till 7 kr/aktie. På X-dagen borde aktien sjunka med 7 kr/aktie till 143 kr/aktie enligt teorin eftersom den som nu köper aktien inte har rätt till utdelningen. Aktiekursen kan dock i praktiken utvecklas annorlunda.

Konjunktur
Den allmänna konjunkturen beror främst på arbetslöshet, inflation, ekonomisk tillväxt, ränta, investeringar och en mängd andra faktorer som påverkar det ekonomiska klimatet.

Analyser
Finansanalytiker analyserar och värderar bland annat börsbolag med hjälp av omfattande informationsmaterial i form av årsredovisningar, kvartalsrapporter, kontakter och diskussioner med företagsrepresentanter och gör sedan en analys av framtida resultat och finansiella ställning. Dessa analyser utmynnar oftast i en målkurs samt köp-, behåll- eller säljrekommendation, antingen som stöd till mäklare eller i form av rekommendationer direkt till kund, exempelvis institutionella placerare.

Även dags- och finanstidningar samt internetsajter publicerar ofta analyser av börsbolag.

Force majeure
Betyder "större makt" och åsyftar företeelser som ligger utanför vad som kan kontrolleras, exempelvis krig, jordbävningar, orkaner, strejk etc.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-09-10


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt