P/S-talet
P/S-talet används inte lika ofta som P/E-talet, men är tillämpligt exempelvis vid ett negativt P/E-tal, eller när vinsten är låg eller obefintlig. P/S står för Price/Sales och kan på svenska översättas till pris/omsättning eller pris/försäljning. Skrivs ibland även som PSR, dvs Price-to-Sales Ratio. Omsättningen är intäkterna som företaget erhåller varje räkenskapsår, exklusive moms.

P/S = aktiepris / omsättning per aktie

Exempel
En aktie kostar 276 kr. Omsättningen är 220 kr/aktie.

P/S = 276 / 220 = 1,25

Vad säger då egentligen detta tal? Desto lägre P/S-tal, desto bättre investering, är en generell devis. Observera att den är väldigt generell och bör kompletteras med andra fakta.

Vanligtvis brukar man säga att ett högt P/S-tal innebär att marknaden förväntar sig att omsättningen för bolaget kommer att öka. Aktien har ju ett högt värde i förhållande till omsättningen, vilket antagligen beror på att marknaden ser potential i företaget, dvs. framtida förbättrade vinstmöjligheter.

P/S-talet handlar om hur varje försäljningskrona värderas av marknaden. Ett företag som uppvisar en dålig eller obefintlig vinst behöver inte nödvändigtvis vara en dålig investering, vinsten kan komma senare år eller har tidigare varit stor men fallit pga tillfälliga orsaker. Med hjälp av P/S-talet går det lättare att värdera detta, särskilt i jämförelse med tidigare år. Ett alltför lågt P/S-tal kan också locka till sig kapitalister som betraktar företaget som en uppköpskandidat.

P/S-talet och vinstmarginalen
P/S-talet är bra att använda tillsammans med vinstmarginalen. Företag med ett lågt P/S-tal som uppvisar en låg återkommande vinstmarginal kan vara korrekt värderat, precis som ett företag med högt P/S-tal och hög vinstmarginal kan vara korrekt värderat. En högre vinstmarginal leder till ett högre aktiepris vilket förklarar det högre P/S-talet.

Vinstmarginalen skiljer sig åt mellan olika typer av branscher. Detaljhandeln har oftast lägre vinstmarginal än exempelvis fastighetsbolag och mjukvarutillverkare. En säljkrona genererar alltså olika mycket vinst beroende på vilken bransch det gäller.

Nackdelen med P/S-talet är att just vinsten inte kan jämföras och av den anledningen är det viktigt att komplettera med annan analys, exempelvis vinster från tidigare år. Om företaget är nytt kan man jämföra med vinster för liknande företag.

Exempel
Anta att företagen har samma skuldsättning.

Företag A
Omsättning: 100 miljoner kr
Antal aktier: 1 miljon
Vinstmarginal: 4 %
Aktiekurs: 80 kr/st
P/S-tal: 0,8

Företag B
Omsättning: 100 miljoner kr
Antal aktier: 1 miljon
Vinstmarginal: 28 %
Aktiekurs: 560 kr/st
P/S-tal: 5,6

Som du ser har ovanstående företag samma omsättning och samma antal aktier, men vinstmarginalen skiljer dem åt. Detta gör att aktiekursen blir mycket högre för Företag B och därmed ökar också P/S-talet.

Ett högt eller lågt P/S tal kan alltså vara motiverat med hänsyn till vinstmarginalen. Det ideala scenariot borde vara ett lågt P/S-tal kombinerat med en hög vinstmarginal.

Kom ihåg

 • P/S-talet är lämpligast att använda tillsammans med vinstmarginalen.
 • Ett bolag med större skulder har vanligtvis ett lägre P/S-tal eftersom räntor och amorteringar belastar företaget.
 • P/S-talet är bäst lämpat att använda vid värdering av unga tillväxtföretag eller bolag utan vinst.
 • P/S = P/E × vinstmarginalen
 • Tänk på att P/S-talet, i likhet med många andra nyckeltal, bör jämföras med P/S-tal för företag i samma bransch för en rättvisare uppfattning.
 • Använd P/S för samma företag över flera år.
 • Se upp med periodiseringar (hänförande av intäkt eller kostnad till rätt period) som kan påverka P/S-talet.
 • P/S är bra att använda om P/E är negativt.
 • P/S-talet tar inte hänsyn till kapitalstrukturen.
 • Om ett företag har mycket stora skulder och ingen vinst så är ett lågt P/S-tal naturligt.
 • P/S är inte lika volatil som P/E, eftersom vinsten kan påverkas av tillfälliga utförsäljningar eller kostnader.
 • Ett lågt P/S tyder på att aktien inte har så höga förväntningar på sig.

P/S-talet är bra att tillämpa på företag där tillförlitliga och rättvist över tid återgivna vinstsiffror inte existerar, exempelvis tillväxtföretag eller företag som tidigare har gått bra men som av någon anledning har en tillfälligt låg vinst. Anledningen till att tillväxtföretag visar en låg vinst kan bero på att kapitalet används för att återinvestera och expandera verksamheten. Det kan finnas ett överskott från verksamheten, kanske t.o.m. ett stort sådant, men eftersom den återinvesteras så är den inte synlig.

Anledningen till att företag har en tillfälligt låg vinst kan bero på många orsaker. Är sannolikheten stor att vinsten kommer att öka igen ger den låga vinsten en något orättvis bild. Därför kan P/S-talet komplettera och ge en bättre helhetsbild. Ett väldigt skuldsatt företag kan uppvisa ett mycket lägre P/S-tal och just därför måste man titta även på andra faktorer.

Det historiska medelvärdet för P/S-talet är ungefär 1 och det brukar vanligtvis variera mellan 0,5 och 5.

Fördelen med P/S-talet är att omsättningen för olika företag ofta beräknas på samma sätt och är alltså relativt tillförlitligt ur det perspektivet. Då omsättningen går ner hos ett företag går vanligtvis priset på aktien också ner. P/E-talet har den nackdelen att vinsten efter skatt går att styra med hjälp av bokslutsdispositioner, medan P/S-talet är svårare att manipulera. P/S är också mindre känsligt för konjunkturer.

Att beräkna P/S-talet
Själva aktiepriset utgörs av nuvarande aktiekurs.

Omsättningen innebär fakturerad försäljning, dvs intäkterna från verksamheten under den senaste tolvmånadersperioden. Konkurrensverket definierar nettoomsättning som följer:

Själva begreppet nettoomsättning får anses ha väsentligen samma innebörd som enligt 3 kapitlet 12 § årsredovisningslagen (1995:1554) det vill säga omfatta intäkter från försålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen (prop 2004/05:140 sidorna 50-51).

Observera att det kan finnas vissa redovisningstekniska möjligheter att styra omsättningen, exempelvis om en beställning är mottagen men inte kommer att levereras förrän nästa år så kan intäkten periodiseras, dvs förflyttas, till nästa år.

Omsättningen divideras alltså med antalet aktier för att få omsättning/aktie.

Ett annat sätt att beräkna P/S är genom att dividera hela börsvärdet med den totala nettoomsättningen.

Tips
En aktie med ett lågt P/S-tal och stigande aktiekurs kan vara en indikation på en köpvärd aktie. Den stigande aktiekursen tyder på att marknaden förväntar sig en högre omsättning vilket förhoppningsvis leder till en högre vinst.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-10-21


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt