Vad är en aktie?
I dag kan du köpa aktier online via nätmäklare.

Ordet aktie kommer ursprungligen från latinets actio, på engelska action, vilket kan uttryckas som something done so as to accomplish a purpose. På svenska kan ordet närmast översättas till handling eller gärning. På engelska används orden shares eller stocks för att beteckna ordet aktier. På svenska uttalas ordet ibland som akschie av en del personer.

I korthet kan man säga att en aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som ger dig rätt att rösta på bolagets årsstämmor och som ger dig rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst.

Aktieägarens ansvar är också begränsat då denne inte är personligt ansvarig för bolagets skulder vid en eventuell konkurs, det enda som riskeras är det satsade kapitalet. (För mindre fåmansaktiebolag som inte är noterade på börs kan det dock finnas ansvar kopplat mellan aktiebolagets lån och aktieägarna, detta krav ställs oftast av banken.)

Att ge ut aktier är i grund och botten ett sätt för ett bolag att erhålla kapital. Aktier emitteras vanligtvis av nya bolag som skall startas för att erhålla aktiekapital eller vid nyemission när nytt kapital behövs, eventuellt på grund av expansion eller liknande. Fördelen med en nyemission är att bolaget inte behöver låna pengar och därmed dras med fasta kostnader i form av ränta. Går bolaget inte tillräckligt bra behöver utdelning inte betalas ut till aktieägarna, räntekostnader däremot måste alltid betalas.

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag, där varje aktie har ett lika stort kvotvärde. Kvotvärdet på aktierna är det registrerade aktiekapitalet delat med det registrerade antalet aktier. Desto fler aktier en ägare har i ett bolag, desto mer makt har vederbörande och kan påverka bolagets mål, riktlinjer och utveckling. Vad är då ett bolag? En av de enklaste definitionerna är som följer.

En sammanslutning med syfte att tjäna pengar åt sina ägare.

Ägarna kan vara en eller flera personer eller till och med ett eller flera företag. För närvarande krävs det minst 100 000 kr för att starta ett aktiebolag. En del börsnoterade bolag har flera miljarder aktier och andra några miljoner. Förr i tiden fanns aktiebrev av riktigt papper som aktieägarna kunde köpa och sälja, men sedan 1990 registreras aktier bara i elektronisk form hos Euroclear (tidigare VPC).

Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att det är bolaget (och inte ägarna) som ansvarar för skulder och avtal etc.

Som aktieägare har du rätt att rösta på årsstämman, där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. På en årsstämma fastställs (dvs. bekräftas eller konstateras) bl.a. resultaträkning och balansräkning, om hur vinst eller förlust skall disponeras, styrelsens sammansättning etc. Verkställande direktören utses dock av styrelsen.

Eftersom aktieägarna undgår ansvar finns det en relativt komplicerad och omfattande lagstiftning som genom aktiebolagslagen reglerar offentlighetskrav, typ av aktiebolag, bolagsordning, röstvärdesskillnader, aktiebok, årsstämma, regler för revisorer och styrelse, kungöranden etc.

Aktieägaren har också rätt att få utdelning från bolaget, dvs. en kontant avkastning från bolagets resultat (förutsatt att det finns ett överskott). Denna utdelning ligger vanligtvis på mellan 20-70 % av resultatet men kan variera ännu mer. Aktieägaren får alltså pengar från bolaget i förhållande till hur stor del av bolaget denne äger. Vanligtvis är utdelningen varje år några procent av vad du har satsat. Ibland får aktieägarna dock ingen utdelning alls. Detta kan ske om bolaget behöver kapital inför framtiden, exempelvis om det finns investeringsambitioner eller om bolaget går med förlust.

Det är styrelsen som föreslår storleken på utdelningen, men det är årsstämman som fattar beslutet. Om du vill få en uppfattning om bolagets utdelningar kan du granska tidigare års utdelningar samt läsa förvaltningsberättelsen där bolagets utdelningspolicy oftast finns angiven.

Dina aktier kan också stiga eller sjunka i värde och detta är vanligtvis anledningen till varför man handlar med aktier, då en värdeökning kan ge betydligt mer tillskott än vad en vanlig utdelning kan göra. Vissa enskilda aktier har mer än fördubblats i värde på ett års tid, jämför detta med en utdelning på vanligtvis några procent av aktiens värde.

Kom ihåg att du inte automatiskt har rösträtt eller ens närvarorätt på en stämma bara för att du äger aktier i ett bolag via en depå hos exempelvis en nätmäklare. Dina aktier måste vara registrerade hos Euroclear, vilket vanligtvis sker automatiskt för marknadsnoterade bolag, men du måste själv också anmäla dig till stämman. Kolla upp vad som gäller för de aktier du har.

I dagsläget finns ca 340 000 aktiebolag registrerade i Sverige varav ungefär 500 stycken är börsnoterade.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-08-19


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt