Vad är pengar?
Pengar? Det är väl ett hjälpmedel man kan köpa något för? Kläder, skor, mat och annat som behövs. Blir det över något kan man köpa sig en fin bil. Visserligen, men vad är det egentligen? En bra definition av pengar är följande:

Pengar är en ersättning för varor eller tjänster.

Innan sedlar och mynt fanns användes primitiv byteshandel för att köpa saker och ting. Kanske några kycklingar mot en säck vete, ett dagsarbete på en gård mot mat och ett antal kannor öl, björnskinn mot pilbågar etc.

Med tiden uppstod dock svårigheter, exempelvis då köparen ville byta till sig något som säljaren inte ville ha. Då var köparen tvungen att först byta till sig något som säljaren önskade för att sedan kunna genomföra ett byte vilket innebar att en affär blev mer komplicerad. Med tiden uppfanns i stället pengar som var mer neutralt och kunde användas för att köpa vad som helst.

Pengar är ett betalningsmedel och ett sätt att värdera varor och tjänster som grundar sig på enheter som är lagringsbara och utbytbara. I dagsläget är pengar ofta synonymt med mynt och sedlar, även om elektroniska betalningsmedel som kredit- och betalkort har ökat i användning på senare tid.

Följande faktorer ingår vanligtvis i begreppet pengar.

  • Betalningsmedel
  • Medel för utbyte
  • Värdelagring
  • Utbytbar
  • Räkneenhet
  • Accepterad standard
  • Garanteras av stat

Den myndighet som ansvarar för Sveriges sedlar och mynt heter Sveriges Riksbank. I uppgiften ingår bl.a. att tillhandahålla sedlar och mynt samt att makulera de som inte längre går att använda eller är ogiltiga. Riksbanken ansvarar också för penningpolitiken (dvs. reporäntan) med målet att hålla inflationen låg och stabil.

Myntets historia
De första primitiva betalningsmedlen var metaller som kunde delas upp i bitar, exempelvis opräglad kopparmark.

I Sverige har det hittats importerade mynt från Romerska riket fram till 400-talet och främre Orienten omkring 800-talet på enskilda platser, samt även vissa mynt från England och Tyskland under 900-talet. Dessa mynt har dock inte cirkulerat i större omfattning i Sverige.

De allra första mynten präglades i Sverige år 995-1000 i Sigtuna under Olof Skötkonungs styre. Ca 1150 påbörjades mynttillverkning i Sverige efter en myntlös tidsperiod. En av de första valutorna gick under benämningen mark, som härstammade ur ett germanskt äldre viktmått för ädelmetaller. En viktenhet mark motsvarade ungefär 210 g. För att förhindra sammanblandningar med viktenheten benämndes myntenheten ibland för mark penningar. Mark användes som mynt och präglades mellan 1536 och 1776.

Valutan daler kom 1534 och användes till en början endast vid utlandshandel. Fram till 1604 kallades den daler och efter det för riksdaler, benämningen försvann dock ett tag pga. för hög silverhalt i mynten. Sedan kom ett flertal olika typer av riksdaler som riksdaler gäld, riksdaler banco, riksdaler specie etc.

De första mynten var så kallade värdemynt med en koppling mellan vikt, halt och värde på metallen i myntet och det nominella (präglade) värdet på myntet. Tanken var alltså att siffran på myntet i princip skulle motsvara värdet på metallen och detta skapade en inbyggd säkerhet. En liten vinstmarginal fanns så att om myntet var präglat med tio kronor så var metallvärdet kanske 9 kronor.

Om värdet på metallen förändrades påverkade det alltså värdet på myntet, och innehavaren ville ha kompensation för värdeförändringen varvid inflation kunde uppstå. Fördelen var att mynten kunde användas utomlands då det fanns ett värde i själva metallen.

År 1620 kom då myntfoten som helt enkelt är den valda metall som utgör grunden för ett lands penningsystem och som innebär en koppling mellan vikten på en viss bestämd metall och hur mycket värde ett mynt skall ha. Guld-, silver-, koppar- eller pappersmyntfot var det vanligaste. Myntfoten i Sverige baserades först på silver, men eftersom koppar var billigare präglades de första kopparmynten 1624 och problem uppstod snart då kopparmetallen var mer värd än värdet på myntet varvid en export uppstod.

År 1633 hade Sverige alltså två mynträkningar, silver- och kopparmynt. Vissa kopparmynt kunde vara gigantiska (19,7 kg) då kopplingen mellan metallvärde och myntvärde i princip skulle sammanfalla. Plåtmynt uppstod och användes också. År 1661 kom de första sedlarna och år 1776 kom den så kallade myntreformen som innebar att den gamla räkningen i mark, ören och penningar avskaffades. I stället infördes riksdaler och skilling, kopparmyntfoten avskaffades också.

Nu för tiden har sedlar och mynt mer och mer ersatts av elektroniska betalningsmedel som exempelvis kort och internetbanker.

Tidsaxel

1534 - Dalern införs som till en början endast används vid utlandshandel.

1536 - Valutan mark började användas och var i bruk fram till 1776.

1624 - Prägling av de första kopparmynten.

1633 - Sverige hade två mynträkningar, silver och koppar.

1644 - De första plåtmynten kom.

1657 - Den första banken startades.

1668 - Rikets Ständers bank (nuvarande Riksbanken) grundades, världens äldsta ännu verksamma riksbank.

1726 - Regelbunden sedeltillverkning startades.

1743 - Sedlar med fasta valörer började användas. Tidigare bestämde kunden hur stor sedeln skulle vara vid inväxling.

1776 - Myntrealisationen inleddes och Sverige övergick till ren silvermyntfot. Medeltida räkning i mark, öre och penningar avskaffades samt daler silvermynt och daler kopparmynt. Tidigare hade Sverige alltså en mängd olika valutor samtidigt i olika delar av landet, exempelvis dukater för exporthandel, daler kopparmynt och silvermynt, daler carolin, daler courant etc.

1855 - Decimalsystemet infördes vilket innebar att 1 riksdaler riksmynt motsvarade 100 öre.

1873 - Myntunion inleddes i Sverige, Danmark och senare Norge vilket innebar en övergång till decimalsystem samt valutan krona, det gick 100 öre på en krona. Även guldmyntfot infördes vilket medförde en koppling mellan guldvärdet och myntets värde.

1931 - Guldmyntfoten frångicks.

1972 - Den nya myntlagen kom som avskaffade värdemynten, dvs. inget guld eller silver i mynten. Dessa metaller är numera reserverade för minnessmynt.

2008 - Mynttillverkningen flyttas från Sverige till Finland och detta innebär att mynttillverkningen upphör i Sverige efter ungefär 1000 år av produktion.

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-08-19


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt