Vinst
När ett företag från sina intäkter har dragit av kostnader, gjort bokslutsdispositioner samt betalat skatt så återstår något som kallas för resultat. Detta ord används ofta i stället för begreppet vinst, då resultatet kan vara negativt och det i så fall rör sig om en förlust. Det blir då märkligt att prata om en negativ vinst. Begreppet resultat kan alltså betyda antingen vinst eller förlust.

När ett bolag gör en vinst finns i princip följande alternativ att välja mellan (eller i kombination med varandra):

  • Bolaget återinvesterar vinsten i företaget i form av maskiner, byggnader, utbildning, finansiella tillgångar (exempelvis aktier) etc.
  • Bolaget delar ut delar av eller hela vinsten till aktieägarna.
  • Bolaget sparar vinsten för att täcka eventuella framtida förluster eller för framtida kapitalbehov.
  • Bolaget köper upp ett eller flera andra företag.

Återinvestera
Att återinvestera en vinst är oftast lämpligt då en expansion pågår och verksamheten behöver byggas ut. Många småföretagare väljer också att återinvestera i stället för att ta ut mer i lön då det är mer gynnsamt ur ett skatteperspektiv. Samma sak gäller för stora aktiebolag, skillnaden är att aktieägarna kan ha andra avsikter med företaget vilket gör att en återinvestering inte är fullt lika naturlig.

Utdelning
Företag strävar ofta efter att upprätthålla en lämplig kapitalstruktur mellan skulder och eget kapital, att försöka hitta en lagom storlek på kassan etc. Detta kan justeras med hjälp av exempelvis en utdelning. En stor kassa är inte alltid återspeglad i aktiekursen, vilket kan locka uppköpskandidater som exempelvis riskkapitalbolag och storföretag som då kan komma över kapitalet billigare. Just därför kan en väl avvägd utdelning avhjälpa detta, plus det enkla faktum att många aktieägare vill ha just utdelning.

Att återköpa aktier är ett sätt att dela ut pengar till aktieägarna. Återköp innebär att bolaget ger ut s.k. säljrätter till aktieägarna, vanligtvis en säljrätt per aktie. Oftast brukar det krävas tio eller tjugofem säljrätter för att köpa tillbaks en aktie, eller om man så vill, en rättighet att sälja var tionde eller tjugofemte aktie tillbaks till bolaget. Bolaget blir alltså den nya aktieägaren och antalet aktier är totalt sett lika många före ett återköp som efter ett återköp. Dessa säljrätter kan användas till två saker:

  • Sälja tillbaks sina aktier till bolaget till ett högre pris än marknadspriset.
  • Sälja endast säljrätterna och aktieägaren behåller alla sina aktier. Priset för säljrätterna motsvarar den vinst som skulle gjorts om aktierna sålts tillbaka till överpris.

Varje säljrätt har alltså ett visst värde helt beroende på vilket pris bolaget erbjuder sig att köpa tillbaks aktierna för. I båda fallen gör aktieägaren en förtjänst som alltså går att jämföra med en utdelning. Säljrätter som inte används eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Det finns flera fördelar med återköp, bland annat får aktieägaren ta del av bolagets överlikviditet genom det generösa priset för sina sålda aktier. Det kan också finnas skattefördelar med återköp eftersom aktieägaren får göra avdrag för vad aktien kostat till skillnad från en utdelning där hela beloppet hade blivit föremål för beskattning. Vidare får aktieägaren själv välja mellan att lösa in delar av sina aktier eller att sälja sina säljrättigheter, behålla sina aktier och därmed äga en något större del av bolaget.

Spara
Att spara vinsten är ett bra alternativ om en lågkonjunktur är i antågande eller om uppköp är planerade och kapital behövs. Nackdelen är att skatt ofta måste betalas direkt, även om det finns möjligheter att via bokslutsdispositioner (exempelvis periodiseringsfonder) skjuta upp skatten.

Uppköp
Det finns flera anledningar till varför ett bolag vill köpa upp andra företag. Dels minskar det konkurrensen om det är ett bolag inom samma område, det finns t.o.m. exempel på framgångsrika bolag som har blivit uppköpta bara för att sedan läggas ner. Uppköp kan också skapa synergieffekter som leder till att helheten blir större än delarna tillsammans, populärt skrivet 1 + 1 = 3.

Antal förvärvade företag Stockholmsbörsen 1997 - 2007 (Källa OMX)Ofta brukar företag med välfylld kassa försöka köpa upp andra företag, göra en utdelning till aktieägarna, göra återköp av egna aktier och i sista hand investera i finansiella tillgångar. (Notera dock att företagsförvärv och investeringar i finansiella tillgångar i princip innebär samma sak, införskaffande av aktier i ett annat bolag. Det är storleken på innehavet, syftet samt tidshorisonten som är skillnaden, handlar det om ren spekulation eller ett långsiktigt strategiskt val?) Givetvis finns det stora individuella variationer på denna ordning beroende på företagstyp, kapitalstruktur, konjunktur, rådande trender, börsklimat etc.

Börsbolag har skyldighet att infomera marknaden om sin ställning med hjälp av delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar, verksamhetsberättelser etc. Om ett börsbolag misstänker att resultat, balansräkning eller finansiell ställning kommer att skilja sig från förmodat resultat är det skyldigt att vinstvarna offentligt utan särskilt dröjsmål, dvs. då förändringen blivit känd för VD eller styrelseledamot. En vinstvarning kan också "varna" för högre vinst, så kallad positiv vinstvarning.

Nystartade företag som befinner sig i ett expansivt skede gör kanske ingen vinst de första åren och det kan ta flera år innan ett positivt resultat börjar synas. Detta bör finnas i åtanke vid en värdering. Små privatägda företag strävar också oftast efter att minimera den redovisade vinsten, exempelvis med hjälp av diverse bokslutsdispositioner, för att betala så lite skatt som möjligt. Stora, börsnoterade bolag däremot försöker vanligtvis få så stor redovisad vinst som möjligt. Det gynnar aktiekursen, ägarna och anställningstryggheten för ledningen samt deras eventuella bonusavtal.

Det kan finnas en konflikt mellan ett publikt aktiebolags vinstmål och de anställdas trygghet. Exempelvis minskade lönekostnader ger ju ett bättre resultat, något som gynnar aktieägarna. Det finns också studier som visar att företag som går med vinst har en tendens att rapportera sina vinster precis ovanför förväntad vinst, antagligen för att marknaden kan vara känsligare när vinst förväntas. Om bonusen är kopplad till aktiekursen kan det också finnas incitament för ledningen att redovisa ett resultat strax ovanför förväntningarna. Förlustföretag tenderar däremot att redovisa under förväntningarna, antagligen beroende på en vilja att ta stora förluster på en gång för att ha en möjlighet att överträffa förväntningarna under efterkommande år.

Nedan följer några begrepp som är bra att känna till:

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella intäkter (men exklusive finansiella kostnader) / omsättning. Anledningen till att finansiella kostnader (exempelvis räntekostnader på lån) inte dras ifrån beror på att nyckeltalet inte skall avspegla hur företaget är finansierat.

Earnings - vinst, resultat
Interest - ränta
Tax - skatt
Amortization - vanligtvis amortering, dvs. återbetalning av skuld, men här åsyftas avskrivningar på immateriella tillgångar
Depreciation - avskrivningar på materiella tillgångar

EBT
Earnings before taxes

EBIT
Earnings before interest and taxes

EBITA
Earnings before interest, taxes and amortization

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

 

Källor

Senast uppdaterad/granskad 2009-09-05


Aktieskolan.se tillhandahåller information i utbildningssyfte och garanterar inte att innehållet är korrekt. Den eventuella risk som föreligger med att använda denna webbplats står användaren för.

Kontakta oss | Användarvillkor | Integritet | Innehållsansvar | Cookies | Upphovsrätt